• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

emaestro.pl

 §1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy MAESTRO, znajdujący się pod adresem internetowym www.emaestro.pl prowadzony jest przez Bartłomieja Jajdelskiego – właściciela pozarolniczej działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 7532434688, REGON 161594204.
 2. Poniższy regulamin zawiera zasady korzystania ze sklepu internetowego, zawierania umów kupna-sprzedaży i dotyczy wszystkich korzystających ze sklepu.
§2

Definicje (Kodeks Cywilny, Dz. U. 2020 poz. 1740)

 1. Sprzedający – MAESTRO Bartłomiej Jajdelski, 48-300 Nysa, ul. Jagiełły 7, NIP 7532434688.
 2. Kupujący - każdy podmiot kupujący za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zawarcie umowy ze Sprzedającym.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – sklep internetowy: emaestro.pl.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego MAESTRO.
 7. Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta między Konsumentem a Sklepem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez koniecznej fizycznej obecności tych stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 8. Produkt – rzecz/przedmiot, który jest elementem umowy kupna-sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Zamówienie – dokonywane przez klienta za pośrednictwem formularza zamówienia, jest
 10. Konto – dotyczy konta założonego przez klienta w sklepie wraz z jego danymi oraz szczegółami zamówienia.
 11. Koszyk – zawiera produkty wybrane do zakupy przez Klienta.
 12. Umowa kupna-sprzedaży – zawarta na dany produkt między Klientem a Sprzedawcą.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres: 48-300 Nysa, ul. Władysława Jagiełły 7.
 2. Adres e-mail: sklep@emaestro.pl.
 3. Numery kontaktowe: +48 882 159 898; +48 697 725 378. Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17 oraz w soboty w godzinach 8-13.
 4. Numer konta bankowego: 45 1870 1045 2083 1067 7786 0001 Nest Bank.
§4

Niezbędne wymagania techniczne

 1. Celem korzystania ze sklepu internetowego należy:

1.1  posiadać urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarki,

1.2.  posiadać aktywny adres e-mailowy,  

1.3. mieć włączoną obsługę plików cookies,

1.4. posiadać zainstalowany program FlashPlayer

 

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Sklepu, z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu związanych z siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub z powodu problemów z infrastrukturą techniczną.
 2. Do przeglądania produktów znajdujących się na stronie Sklepu nie trzeba posiadać konta.
 3. Celem złożenia zamówienia w Sklepie należy:
  • Założyć konto lub
  • Dokonywać zamówienia bez zakładania konta podając wszelkie niezbędne dane osobowe oraz adresowe.
 4. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Do tej ceny należy doliczyć koszt dostawy.
§6

Założenie konta na stronie Sklepu

 1. Pierwszym krokiem jest wypełnienie Formularz rejestracji, w którym niezbędne jest podanie sowich danych osobowych oraz kontaktowych, co jest całkowicie darmowe.
 2. Aby zalogować się na swoje konto należy podać LOGIN oraz własne HASŁO.
 3. W razie potrzeby Klient może usunąć swoje konto.
§7

Etapy składania zamówienia

 1. Pierwszy to logowanie się do sklepu (nie jest obowiązkowe).
 2. Następnie wybór produktu oraz kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”.
 3. Kolejnym krokiem jest wypełnienie Formularza zamówienia (podanie danych osobowych i danych do kontaktu oraz wysyłki, a także wybór sposobu doręczenia paczki).
 4. Następnie należy kliknąć „zamawiam i płacę” oraz wybrać sposób płatności i opłacić zamówienie.

 

§8

Dostawa i płatność

 1. Klient ma do wybory jedną z trzech metod dostawy/odbioru produktu:
  • przesyłka kurierska;
  • dostawa do paczkomatu;
  • odbiór osobisty.
 2. Ponadto Klient może wybrać spośród następujących metod płatności:

2.1.  płatność za pobraniem;

2.2. płatność elektroniczna;

2.3. płatność kartą płatniczą;

2.4. płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Kupna-sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dokonuje się po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Następnie Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji, co następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany adres e-mail Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Kupna-sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości mailowej zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

3.1 .jednej z form przedpłaty, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Kupna-sprzedaży – w innym razie zamówienie zostanie anulowane.

3.2.płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient może poprosić o dostarczenie Produktów częściami lub też poczekać z dostawą aż zamówienie będzie kompletne.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w formie przedpłaty - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Kupna-sprzedaży.
§10

Prawdo do odstąpienia od zawartej Umowy         

                                                         

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia do umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny – umowę uważa się wówczas za niezwartą.
 2. Bieg tego terminu liczy się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu, z zachowaniem terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (w przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy).
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty zamówienia, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia do odstąpieniu od Umowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Zwrotu kosztów Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi odnośnie do Umowy:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  - w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§11

Reklamacja i gwarancja       

 1. Umowa Sprzedaży dotyczy  nowych Produktów.
 2. W razie wystąpienia wady w zakupionym towarze, Klient ma prawo do reklamacji na zasadzie rękojmi (Kodeks Cywilnym). Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy lub poprzez specjalny elektroniczny formularz, dostępny na Stronie Sklepu.
 4. W reklamacji należy zawrzeć m.in. krótki opis wady, okoliczności jej wystąpienia wraz z określeniem daty zdarzenia, dane Klienta składającego reklamację, oraz oczekiwanie Klienta w związku z wystąpieniem wady towaru.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie jak najkrótszym czasie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są przede wszystkim w celu realizacji Umowy, oraz w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody Klienta.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  - W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych koniecznych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

 §13

 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu - nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Ponadto Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.