• Zwroty i reklamacje

Informacje o odstąpieniu od umowy

 

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia do umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny – umowę uważa się wówczas za niezwartą.
 2. Bieg tego terminu liczy się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu, z zachowaniem terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (w przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy).
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty zamówienia, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia do odstąpieniu od Umowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Zwrotu kosztów Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument zgodzisię na inne rozwiązanie.
 7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi odnośnie do Umowy:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  - w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

Warunki reklamacji

 

 1. Umowa Sprzedaży dotyczy  nowych Produktów.
 2. W razie wystąpienia wady w zakupionym towarze, Klient ma prawo do reklamacji na zasadzie rękojmi (Kodeks Cywilnym). Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy lub poprzez specjalny elektroniczny formularz, dostępny na Stronie Sklepu.
 4. W reklamacji należy zawrzeć m.in. krótki opis wady, okoliczności jej wystąpienia wraz z określeniem daty zdarzenia, dane Klienta składającego reklamację, oraz oczekiwanie Klienta w związku z wystąpieniem wady towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie jak najkrótszym czasie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 

 

Warunki gwarancji

 

Każdy oferowany produkt jest objęty gwarancją producenta która wynosi 24 miesiące (12 miesięcy dla przedsiębiorców)

 

1. Gwarancja obejmuje uszkodzenia dotyczące wad konstrukcyjnych produktu.
2. Gwarancja nie obejmuje:

 1. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych;
 2. niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem;
 3. uszkodzeń wynikających z niewłaściwego doboru części zamiennej;
 4. celowego uszkodzenia produktu (np. otwarcie, próba naprawy, ingerencja osób nieuprawnionych);
 5. naturalnego zużycia produktu wynikającego z jego stałej eksploatacji;
 6. nieprawidłowego montażu produktu;
 7. uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. przepięcie sieci elektrycznej, uderzenie pioruna)
 
3. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie dla towarów, których okres gwarancyjny nie upłynął. Niezbędny jest również szczegółowy opis uszkodzenia dołączony do przesyłki serwisowej.
4. Reklamowany produkt klient dostarcza do miejsca dokonania zakupu we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Po weryfikacji reklamacji – towar niesprawny zostaje naprawiony bądź wymieniony na nowy, natomiast towar sprawny zostaje odesłany na koszt klienta.
6. W przypadku naprawy produktu czas realizacja reklamacji wynosi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru i jest zobowiązany odesłać go na własny koszt (chyba, że ustalono inaczej) w oryginalnym opakowaniu i dołączoną kopią dowodu zakupu (faktura VAT). Zwracany produkt nie może mieć żadnych śladów używania, ani być uszkodzony (dotyczy także opakowania).
8. Prosimy o przemyślane dokonywanie zamówień, gdyż nieuzasadnione zwroty nie będą przyjmowane.