• Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe dokładając wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

1. Administrator

 

Administratorem danych osobowych jest  sklep MAESTRO z siedzibą w Nysie, ul. Jagiełły 7,  wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 7532434688, REGON 161594204.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty poprzez wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: sklep@emaestro.pl.

 

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, jak i od osób trzecich (np. od podmiotów współpracujących z Administratorem)

Dane osobowe będą przetwarzane:
1) W celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
2) W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3) W celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń).
W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W pozostałych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

 
3. 
Odbiorcy danych osobowych

 

Administrator w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ujawnia dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, kurierom, firmom transportowym, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, bankom, organom publicznym.

 
4. Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych).

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi u Administratora lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

 

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Ponadto osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.